image

Pravidlá cestovania do Tuniska
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Formuláre / aplikácie, Karanténa, Iné podmienky
Test, Očkovanie, Formulár, Karanténa
Rúška, Obmedzenie pohybu, Ďalšie opatrenia
Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Tuniska je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Typ opatrení Tunisko
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Každý cestujúci starší ako 12 rokov (s cestovnou kanceláriou, aj cestujúci individuálne) - je povinný predložiť negatívny PCR-test nie starší ako 72 hodín pred príchodom do krajiny.

Všetky ostatné formuláre (PCR test, rezervácia hotela, prípadne potvrdenie o očkovaní) odporúčame mať taktiež v tlačenej podobe. Rezerváciu hotela musí cestujúci predložiť už pri nástupe do lietadla.

Očkovanie

Potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu musia doložiť aj cestujúci s ukončenou vakcináciou (v prípade vakcín Pfizer a AstraZeneca musí byť ukončená vakcinácia minimálne dva týždne; v prípade vakcíny Janssen minimálne 28 dní). Ukončenú vakcináciu preukážu očkovacím certifikátom s QR kódom.

Všetky ostatné formuláre (PCR test, rezervácia hotela, prípadne potvrdenie o očkovaní) odporúčame mať taktiež v tlačenej podobe. Rezerváciu hotela musí cestujúci predložiť už pri nástupe do lietadla.

Formuláre / aplikácie

Všetci cestujúci bez výnimky musia vyplniť vstupný registračný formulár, kde sa nezaočkovaní cestujúci zaväzujú stráviť povinnú 7-dňovú karanténu na vlastné náklady v určenom karanténnom hoteli.
 

Upozornenie: pri vyplňovaní vstupného registračného formulára občas dochádza k technickým problémom. Preto si nenechávajte vyplnenie formulára na poslednú chvíľu.

Registračný formulár je potrebné vytlačiť a mať pri sebe.

Karanténa

Nezaočkovaní cestujúci musia absolvovať po príchode do krajiny povinnú 7-dňovú karanténu na vlastné náklady v určenom karanténnom hoteli. Rezerváciu hotela musí cestujúci predložiť už pri nástupe do lietadla.

Zoznam karanténnych zariadení

Tieto osoby musia podstúpiť medzi 6. a 7. dňom pobytu ďalší PCR test na vlastné náklady. Pokiaľ bude výsledok negatívny, môžu karanténu ukončiť. Pre nezaočkované osoby, ktoré cestujú v rámci organizovanej turistiky taktiež platí povinnosť pobytu vo vopred určenom karanténnom hoteli. Výnimky boli zrušené.

Pri prílete do krajiny budú náhodne vybraným cestujúcim vykonávané rýchlotesty priamo na letisku. V prípade pozitívneho výsledku bude cestujúci umiestnený do príslušného karanténneho zariadenia.

Typ opatrení Tunisko
Test Áno
Očkovanie Nie
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Pri prílete z Tuniska sú osoby nad 12 rokov povinné sa pri prílete preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba 

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Tunisko
Test Áno
Očkovanie Áno
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Doplňujúce informácie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Obmedzenie pohybu

Je povolená prevádzka všetkých druhov verejnej dopravy (taxíky, autobusy, vlaky a iné). Existujú obmedzenia cestovania medzi regiónmi. Pohyb je možný iba po areáli hotela.

Hotelové opatrenia

Tuniské hotely prijali rôzne opatrenia na ochranu svojich klientov:

 • kontrola telesnej teploty všetkých hotelových klientov pomocou infračerveného teplomera pri každom vstupe do hotela,
 • vytvorenie dezinfekčnej zóny pre batožinu pri príchode na hotel,
 • umiestnenie dezinfekčných prostriedkov na ruky pre hotelových hostí na recepcii, pri vstupoch do výťahov a na každom poschodí,
 • nevyhnutné opatrenia na udržanie odporúčanej vzdialenosti 1 m medzi klientmi,
 • pozastavenie aktivít, pri ktorých dochádza k zhlukovaniu ľudí, ako napr. diskotéky, klubové tance,
 • obmedzenie počtu klientov v uzavretých telocvičniach pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti 1 m, uprednostnenie vonkajších športových aktivít,
 • obmedzenia kontaktných športov, ďalších spoločných aktivít a večerných animačných programov,
 • zníženie kapacity reštaurácie o 50% so vzdialenosťou min. 2,5 m medzi každým stolom pre 6 osôb, pri ktorom smú sedieť iba 4 ľudia.

Ďalšie opatrenia nájdete v SANITÁRNOM PROTOKOLE.

Vzhľadom na situáciu môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotela.

Skupinové aktivity

Skupinové aktivity sú v Tunisku obmedzené.

Ďalšie opatrenia

V krajine platí do 6. júna 2021 zákaz vychádzania vo všetkých regiónoch od 22.00 do 5.00 h. Počas zákazu vychádzania je dovolené opustiť svoje bydlisko iba v prípade núdze. Nosenie rúška na verejnosti je povinné. Patria sem verejná doprava, zdravotné a vzdelávacie inštitúcie, nákupné centrá, športové a kultúrne zariadenia.

Typ opatrení Tunisko
Rúška Áno
Obmedzenie pohybu Áno
Hotelové opatrenia Doplňujúce informácie
Skupinové aktivity Doplňujúce informácie
Ďalšie opatrenia Áno

Otvorené prevádzky

Bary a reštaurácie

Prevádzka barov a reštaurácií je v Tunisku obmedzená.

Obchody

Prevádzka obchodov je v Tunisku obmedzená.

Wellness

Prevádzka wellness je v Tunisku obmedzená.

Turistické atrakcie

Prevádzka turistických atrakcií je v Tunisku obmedzená.

Športoviská

Prevádzka športovísk je v Tunisku obmedzená

Typ opatrení Tunisko
Bary a reštaurácie Doplňujúce informácie
Obchody Doplňujúce informácie
Wellness Doplňujúce informácie
Turistické atrakcie Doplňujúce informácie
Športoviská Doplňujúce informácie

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.