image

Pravidlá cestovania Cyprus
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie, Iné podmienky
Očkovanie, Formulár, Karanténa, Iné podmienky
Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie na Cyprus je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Typ opatrení Cyprus
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Pri vstupe na Severný Cyprus a Južný Cyprus sa vyžaduje, aby všetky potvrdenia (PCR test, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní Covid-19, registračný formulár) boli vytlačené na papieri.

Očkovanie

Očkovanie / Test Južný Cyprus

Dôležité: od 14. októbra 2021 je Slovenská republika preradená z oranžovej do červenej kategórie.

Pre očkovaných:

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci musia mať vlastnú registráciu – platí aj pre deti.
 • Zaočkované osoby nie sú povinné mať test s negatívnym výsledkom
 • Cyperská republika akceptuje tieto vakcíny: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).
 • Za plne zaočkovanú sa osoba považuje hneď po obdržaní všetkých potrebných dávok vakcíny.

Aj na očkovaných cestujúcich sa naďalej vzťahuje náhodné testovanie na letiskách (bezplatné). 

Očkované osoby majú aj výnimku z karantény, v prípade že boli v blízkom kontakte s pozitívnym prípadom COVID-19.

Pre neočkovaných:

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Obmedzenia vstupu podľa kategorizácie na zelené, oranžové, červené a sivé krajiny.
 • Od 14. októbra 2021 je Slovenská republika preradená z oranžovej do červenej kategórie z čoho vyplýva pre cestujúcich povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a následne podstúpiť druhý PCR test priamo po prílete na územie Cyperskej republiky. Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do 3 hodín od odobrania vzorky.  
 • Na deti mladšie ako 12 rokov sa povinnosť disponovania negatívnym výsledkom PCR testu pred príchodom na územie Cyperskej republiky nevzťahuje.

Od 5.augusta 2021 musia nezaočkovaní alebo tí, čo neprekonali Covid-19 za posledných 180 dní
a ich dĺžka pobytu je viac ako 7 nocí/8dní absolvovať každých 72 hodín antigénový test na vlastné náklady na najbližšom možnom odbernom mieste.

Toto pravidlo platí teda aj pre tých klientov, ktorí už sú na pobyte na CYPRE. Delegátky informáciu ohľadom nového opatrenia vyvesia na infotabuľu a upozornia aj na infoschôdzkach a v prípade potreby klientov informujú o najbližšom odbernom mieste. Antigénové testy sú bežne dostupné v lekárňach. Robí ich väčšina lekárni a sú označené "rapid covid test". Ceny sú rôzne, pohybujú sa v rozmedzí cca 8-15,00 Eur.
Pre klientov, ktorí majú pobyt na 8 dní - sa nič nemení, bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie sú. Klienti, ktorí majú pobyt na 11/12/15 dní, si 9. deň urobia antigén. test.

Očkovanie / Test Severný Cyprus

Pre očkovaných

 • Povinnosť vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
 • Zaočkované osoby nie sú povinné mať PCR test s negatívnym výsledkom

Pre neočkovaných

 • Neočkovaní musia vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
 • Neočkovaní musia ukázať PCR test s negatívnym výsledkom nie starší ako 72 hodín pred vstupom na Severný Cyprus

Deti:

 • Povinnosť vyplniť registračný formulár cyprusflightpass.gov.cy
 • PCR test s negatívnym výsledkom nie starší ako 72 hodín pred vstupom na Severný Cyprus (deti od 6 – 18 rokov)

Dôležité! OD 12. SEPTEMBRA 2021:  Každý od 18 rokov je povinný vyplniť registračný formulár adapass.gov.ct.tr.

Dôležité: Pri vstupe na Severný Cyprus a Južný Cyprus sa vyžaduje, aby všetky potvrdenia (PCR test, potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní Covid-19, registračný formulár boli vytlačené na papieri.

Formuláre / aplikácie

Južný Cyprus

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci musia mať vlastnú registráciu – platí aj pre deti.

Severný Cyprus

Všetci od 18 rokov povinnosť vyplniť registračný formulár adapass.gov.ct.tr.

Iné podmienky

Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky alebo z Turecka

Upozorňujeme cestujúcich, že tzv. „Severo-cyperská turecká republika“ je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou. V prípade pobytu slovenských občanov na území tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky“ im v prípade núdze nebude môcť byť poskytnutá oficiálna konzulárna pomoc a asistencia. Takisto je potrebné brať do úvahy, že informácie o pandemickom režime v tzv. „Severo-cyperskej tureckej republike“ môžu byť nedostatočné alebo neúplne. Bližšie informácie na webovej stránke Informačnej kancelárie „Severo-cyperskej tureckej republiky“ . Od 4. júna je po 15 mesiacoch opäť možné prekračovať tzv. „nárazníkovú zónu“ medzi Cyperskou republikou a tzv. „Severo-cyperskou tureckou republikou“

Podľa pravidiel tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky“ je Slovensko od 12. júla v zelenej kategórii krajín a pri prílete zo zelených krajín pre plne zaočkované osoby sa oficiálne nevyžaduje negatívny PCR alebo antigénový test a neplatia pre nich, ani žiadne iné reštriktívne opatrenia. Neočkovaní ľudia sa pri prílete do krajiny musia preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom, nie starším ako 72 hodín. Negatívne výsledky testu PCR cestujúcich, ktorí pricestujú do tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky“ z Turecka, musia mať QR kód. Ak dokument nemá QR kód, vstup do tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky“ nie je povolený a cestujúci sú vrátení späť. Aby sa zabránilo problémom, sú letecké spoločnosti povinné skontrolovať dokumenty na overenie QR kódu.

Typ opatrení Cyprus
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formuláre / aplikácie Áno
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Cyprus patrí na zoznam bezpečných krajín, pri návrate na SR nie je potrebný PCR test.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné sa registrovať cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby 

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Cyprus
Test Nie
Očkovanie Áno s výnimkou
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Ďalšie opatrenia

SafePass

Krajina je plne otvorená. V prevádzke sú všetky typy podnikov a obchodov. Podmienkou na využitie tohto plošného otvorenia je tzv. SafePass. Ten predstavuje buď potvrdenie o očkovaní aspoň prvou dávkou s trojtýždňovým odstupom, negatívny PCR alebo antigénový test vykonaný za posledných 72 hodín alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 za posledných šesť mesiacov. Bez SafePassu je vstup do reštaurácie, obchodu alebo inej inštitúcie odopieraný.

Turisti sa do 7. dňa pobytu namiesto SafePassu preukazujú Flightpassom, ktorý vyplnili pri prílete do Cyperskej republiky. Od 7. dňa pobytu (deň príchodu sa považuje za deň 0) však už aj turisti starší ako 12 rokov musia mať SafePass. V prípade, že turista nie je očkovaný alebo nemá potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní to znamená povinné testovanie (antigén alebo PCR testy) každých 72 hodín na vlastné náklady.

Zachovanie istých reštrikčných prvkov

Od 10. júna 2021 je zrušený nočný zákaz vychádzania. Naďalej je zachovaná povinnosť nosiť rúška, vrátane exteriéru a to aj v horúcich letných mesiacoch.

CovTracer-EN

je oficiálna aplikácia cyperskej vlády na sledovanie kontaktov, ktorá má prispieť k zníženiu šírenia koronavírusu. Aplikácia umožňuje ľuďom, ktorí majú pozitívny test na koronavírus, zdieľať tieto informácie s orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré sú potom schopné vystopovať miesta, ktoré nositeľ víru navštívil, a následne vyhľadať ďalších občanov, ktorí sa nachádzali v blízkosti diagnostikovaného nosiča.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Cyprus
Ďalšie opatrenia Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.