image

Pravidlá cestovania do Egypta
vstupné podmienky a covid opatrenia

Test, Očkovanie, Formuláre / aplikácie
Test, Očkovanie, Formulár, Karanténa, Iné podmienky
Hotelové opatrenia, Kúpanie, Výlety, Ďalšie opatrenia
Wellness, Turistické atrakcie
Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

Cestovanie do Egypta je v období pandémie koronavírusu povolené za splnenia určitých podmienok.

Typ opatrení Egypt
Je možné cestovať? Áno s výnimkou

Podmienky vstupu

Test

Pre neočkovaných, prekonaných / Test

,,Od januára sa už  nevykonávajú na letisku v HRG a RMF PCR testy.  Pri lete do Egypta je pre neočkovaných /neprekonaných možné letieť  aj s antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Pokiaľ klient priletí iba s antigénovým testom, po prílete bude opäť pretestovaný antigénovým testom s okamžitým výsledkom. Cena antigénového testu je 20 USD. Pokiaľ bude test pozitívny, musí ísť klient vo svojom hoteli  do karantény, kde nasleduje ďalší  test za 5 dní (PCR-test).

,,Pokiaľ klient priletí do Egypta už s PCR testom nie starší ako 72 hodín,  nepotrebuje podstupovať  na letisku už žiadny ďalší test. Výsledok testu je nutné predložiť v papierovej podobe od certifikovaného laboratória s QR kódom.

,,Vykonávanie PCR-testu sa  už nerealizuje na  letisku v HRG ani v Marsa  Alam. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča slovenským občanom podstúpiť PCR test alebo  antigénový test pred prípadným odletom do Egypta už na Slovensku. V prípade zisteného pozitívneho výsledku v Egypte sú možnosti Veľvyslanectva SR v Káhire, s ohľadom na pomoc smerom k nakazenému slovenskému občanovi, obmedzené. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov. Po prílete na letisko v Egypte bude všetkým cestujúcim zmeraná teplota. Každý cestujúci musí mať uzatvorené cestovné poistenie. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča cestujúcim, aby uzatvorené cestovné poistenie pokrývalo liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19.

,,Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.

 

Očkovanie

Pre očkovaných

Od 24. júna 2021 umožňuje Egypt vstup na svoje územie všetkým osobám s dokončením očkovacím cyklom bez nutnosti predloženia PCR-testu.

Cestujúci z krajín, ktoré nie sú postihnuté novými mutáciami a podstúpili plnú vakcináciu môžu po 14 dňoch vstúpiť na územie Egypta bez povinnosti PCR-testu.

Je nutné predložiť potvrdenie o vykonanom ukončenom očkovaní, ktoré je uznávané v krajine pôvodu miestnymi orgánmi štátnej správy (certifikát o vykonanej vakcinácii) a obsahuje QR kód.

Sú prijaté potvrdenia o očkovaní vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami. V prípade jedno-rázovej vakcíny musí byť dodržaná 14 dňová lehota od prvej aplikácie. U dvoj-fázových vakcín musí byť dodržaná lehota 14 dní po druhej dávke.

 

Pre neočkovaných / Test

Pre cestujúcich, ktorí nie sú očkovaní alebo nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, platia stále nižšie uvedené doterajšie opatrenia.

Na všetkých miestach vstupu do krajiny je zavedená povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR-testu nie starší ako 72 hodín. Výsledok testu je nutné predložiť v papierovej podobe od certifikovaného laboratória s QR kódom.

Vykonávanie PCR-testu pred vstupom do Egypta je pre cestujúcich k dispozícii aj na letisku v Hurghade za poplatok 30 USD. PCR test nie je možné vykonať na letisku v Káhire. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča slovenským občanom podstúpiť PCR test pred prípadným odletom do Egypta už na Slovensku. V prípade zisteného pozitívneho výsledku v Egypte sú možnosti Veľvyslanectva SR v Káhire, s ohľadom na pomoc smerom k nakazenému slovenskému občanovi, obmedzené. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov. Po prílete na letisko v Egypte bude všetkým cestujúcim zmeraná teplota. Každý cestujúci musí mať uzatvorené cestovné poistenie. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča cestujúcim, aby uzatvorené cestovné poistenie pokrývalo liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.

Možnosti PCR-testovania v Egypte

Formuláre / aplikácie

Klienti dostanú v lietadle na vyplnenie vyhlásenia cestovateľov, ktoré potom odovzdávajú na letisku v Egypte.

Karanténa

V prípade pozitívneho výsledku PCR-testu, či už pri prílete do krajiny alebo pred odletom do SR, je osoba umiestnená do hotelovej karanténnej izby. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov či hotelov.

Typ opatrení Egypt
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno
Formuláre / aplikácie Áno
Karanténa Nie
Iné podmienky Nie
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

 

Pri prílete z Egypta sú osoby nad 12 rokov povinné sa pri prílete preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby.

RT-PCR test pre návrat späť do SR:

 • cena 40 USD pri zájazdoch do letovísk Hurghada a Marsa Alam,
 • cena 25 USD pri zájazdoch do letoviska Sharm El Sheikh,
 • poplatok za testovanie klienti hradí v hotovosti na prvej informačnej schôdzke s delegátom,
 • testovanie v destinácii Marsa Alam prebieha priamo na hoteli, v destináciách Hurghada a Sharm El Sheikh prebieha v Turistickom informačnom stredisku / testovacom centre, kam je klientom zabezpečený hromadný transfer.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

 • Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Egypt
Test Áno
Očkovanie Áno
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno
Výnimky vlastnej dopravy Nie

Covid opatrenia

Hotelové opatrenia

Po príjazde do hotela vám bude zmeraná telesná teplota infračerveným teplomerom (a potom pri každom vstupe do hotela) a personál hotela vydezinfikuje vašu batožinu. V spoločných priestoroch hotela je nutné dodržiavať sociálny odstup 2 m od ostatných osôb, k dispozícii sú dezinfekčné gély.

hotelových reštauráciách i ostatných stravovacích zariadeniach mimo hotel platí:

 • pri vstupe je nutné podstúpiť meranie telesnej teploty,
 • priamy kontakt hostí s jedlom je zakázaný – jedlo z bufetových stolov sú servírované personálom,
 • pri stole môže byť max. 6 osôb
 • detské kútiky sú uzatvorené

Stravovanie formou bufetových stolov je povolené, ale bez priameho kontaktu hostí s jedlom (servírovanie jedla priamo personálom hotelu vybaveným ochrannými pomôckami).
Vzhľadom k situácii môžu byť niektoré hotelové služby v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochranou zdravia klientov obmedzené. Bližšie informácie sa dozviete v popise hotelu.

Kúpanie

Musí byť dodržiavaný min. 2 m odstup medzi ležadlami (pokiaľ nejde o osoby v rámci jednej rodiny či skupiny). Plážové vybavenie je pravidelne dezinfikované. Osušky a uteráky sú klientom dodávané na izbu. Niektoré rekreačné aktivity na pláži a pri bazéne sú obmedzené.

Výlety

Výlety do púšte a lodné výlety sa štandardne organizujú. Ich kapacita je však obmedzená na 50 %, behom výletu (plavby) je nutné nosiť rúška a podávajú sa iba balené jedlá a nápoje. Na lodi s kabínami je obmedzená klimatizácia v kabínach a v prípade výskytu pozitívneho prípadu covid-19 je vyhradená jedna kabína pre účely karantény.

Doprava

Kapacita dopravných prostriedkov pre transfery turistov je obmedzená na 50 % (medzi cestujúcimi musí byť vždy min. jedno prázdne miesto). Behom transferov je nutné použiť rúško.

Ďalšie opatrenia

Symptómy ochorenia covid-19 je nutné oznámiť hotelovému personálu.

V prípade pozitívneho testu na koronavírus budete umiestnení do 7-dennej karantény na vyhradenom podlaží priamo v danom hoteli alebo v jeho blízkosti (nie je možné vstupovať do spoločných priestorov hotela, reštaurácie, k bazénu či na pláž). Hotel nehradí náklady súvisiace so zmenou spiatočného letu po ukončení karantény, pokiaľ k nej dôjde. V prípade vážneho priebehu choroby budete dopravení do  nemocnice.

Ak je vaša blízka osoba pozitívne testovaná na koronavírus, musíte podstúpiť lekárske vyšetrenie a dodržiavať všetky predpísané opatrenia. Je možné zostať v hoteli po celú dobu liečenia chorého bez doplatku.

Typ opatrení Egypt
Hotelové opatrenia Áno
Kúpanie Áno
Výlety Áno
Doprava Doplňujúce informácie
Ďalšie opatrenia Áno

Otvorené prevádzky

Wellness

Fitness a wellness centrá fungujú, ale je zakázané využívať nasledujúce služby: sauna, parný kúpeľ, jacuzzi a masáže. Ďalej nie je v týchto centrách možné sprchovanie.

Turistické atrakcie

Egyptské archeologické náleziská, pyramídy a múzeá sú otvorené už od 1. septembra. Boli prijaté bezpečnostné opatrenia pre ochranu zdravia návštevníkov. 

 • meranie telesnej teploty všetkých vstupujúcich,
 • povinnosť používať rúška,
 • povolená kapacita skupiny max. 25 osôb (10-15 v pyramíde / hrobke s ohľadom na jej veľkosť), 
 • povolená kapacita miesta max. 100 návštevníkov za hodinu. 

Kasína sú otvorené, ale s obmedzenou kapacitou 50%. 

Typ opatrení Egypt
Wellness Áno
Turistické atrakcie Áno

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.