image

Pravidlá cestovania Izrael
vstupné podmienky a covid opatrenia

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Je možné cestovať?

Je možné cestovať?

AKTUALIZOVANÉ: V snahe rýchlo reagovať na šírenie novej mutácie koronavírusu omikron, izraelská vláda rozhodla o zákaze vstupu všetkých cudzích štátnych príslušníkov do Izraela, okrem prípadov schválených výborom pre výnimky. Rozhodnutie nadobudne účinnosť o polnoci z nedele (28. novembra 2021) na pondelok (29. novembra 2021) a malo by zostať v platnosti minimálne 14 dní.

Cestovanie do Izraela je v období pandémie koronavírusu momentálne pozastavené.

Všetkým cestujúcim odporúčame pred letom kontaktovať leteckú spoločnosť ohľadom podmienok povolenia nástupu na let, ktoré sú v plnej kompetencii prepravnej spoločnosti a môžu sa líšiť od podmienok vstupu do SR.

Typ opatrení Izrael
Je možné cestovať? Nie

Podmienky vstupu

Test

 

Izrael čiastočne uvoľnil opatrenia pre vybrané skupiny turistov pri vstupe do krajiny od 1. novembra 2021. Cudzím štátnym príslušníkom bude umožnený vstup bez povinnosti požiadať o výnimku pri splnení nasledovných podmienok:

 • boli zaočkovaní očkovacími látkami schválenými Svetovou zdravotníckou organizáciou (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson– Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield) a od podania poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní pri vstupe ale nie viac ako 180 dní pri odchode z krajiny. Informácie k aktuálnym opatreniam.
 • 14 dní pred vstupom do Izraela nenavštívili krajiny červenej kategórie. Slovensko je momentálne zaradené medzi krajiny oranžovej kategórie - v ohrození: Cestovanie do týchto krajín je povolené, ale Ministerstvo zdravotníctva do krajiny cestovať neodporúča z dôvodu vysokej miery infekcie. Zaočkované osoby (v Izraeli) alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie musia nastúpiť do 24-hodinovej karantény. Izolácia končí po 24 hodinách alebo po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu (vykonaného na letisku po prílete). Cestovné informácie podľa krajín (cestovateľský semafor).
 • v minulosti prekonali COVID-19 a predložia dôkaz o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (PCR, NAAT) vykonanom najmenej 11 dní pred dňom ich vstupu do Izraela a dostali aspoň jednu dávku vakcíny schválenú Svetovou zdravotníckou organizáciou. Od dávky nesmie uplynúť viac ako 180 dní pri odchode z Izraela.
 • vstupujú do krajiny cez medzinárodné letisko BenGurion v Tel Avive.

Zoznam opatrení platných pre cudzích štátnych príslušníkov

Všetci ostatní cestujúci musia požiadať o výnimku na vstup do Izraela prostredníctvom Veľvyslanectva Izraela v Bratislave. Napr. deti mladšie ako 12 rokov, ktoré v súčasnosti nemajú nárok na očkovanie, nebudú môcť vstúpiť do Izraela, pokiaľ v priebehu posledných šiestich mesiacov chorobu neprekonali alebo im nebola udelená výnimka na vstup. Po príchode do krajiny ostávajú 7 dní v karanténe (pokiaľ chorobu neprekonali).

Pri prílete do Izraela majú cestujúci povinnosť:
 

 • mať negatívny výsledok RT-PCR test v anglickom jazyku nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla,
 • 24 hodín pred cestou vyplniť elektronický formulár pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela,
 • absolvovať ďalší PCR test ihneď po prílete na letisku v Tel Avive (možnosť objednať vopred).

zostať v izolácii do obdržania negatívneho výsledku druhého PCR testu alebo pokiaľ neuplynie 24 hodín. V prípade, že bude výsledok PCR testu na letisku pozitívny, cestujúci ostáva v 10 dňovej karanténe (bez výnimiek).

Očkovanie

Očkovacie látky schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson– Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield).

Formuláre / aplikácie

Pri prílete do Izraela majú cestujúci povinnosť 24 hodín pred cestou vyplniť elektronický formulár pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela.

Informácie a pokyny k letu do a z Izraela - ministerstvo zdravotníctva

Organizované skupiny turistov (napr. pútnici) by mali byť od 9. novembra 2021 vyňaté z karantény pri splnení nasledovných podmienok:

 • pred príchodom skupiny do Izraela dostanú výnimku na vstup od Ministerstva cestovného ruchu Izraela
 • všetci členovia budú zaočkovaní schválenou vakcínou - stačia dve očkovania, od dátumu podania poslednej vakcíny môže uplynúť aj viac ako šesť mesiacov
 • všetci členovia skupiny prichádzajú zo žltých a oranžových krajín podľa klasifikácie izraelského Ministerstva zdravotníctva
 • skupina bude cestovať ako kapsula s obmedzením pohybu na miestach so zvýšeným rizikom infekcie
 • skupina bude mať 5 - 40 turistov
 • počas prvých 7 dní pobytu budú mať turisti po celý čas k dispozícii buď negatívny test PCR vykonaný počas predchádzajúcich 72 hodín, alebo negatívny antigénový test na vykonaný počas predchádzajúcich 24 hodín
 • vedúci skupiny bude podľa potreby informovať izraelské ministerstvo turizmu o vykonaní testov a podľa potreby poskytne informácie o správaní skupiny, kontaktoch, miestach a hodinách návštevy epidemiologickému vyšetrovateľovi v prípade, že niekto zo skupiny bude mať pozitívny test na COVID-19

 Každý, kto sa kvalifikuje na vstup do krajiny, dostane aj tzv. Zelený pas potrebný na vstup do reštaurácií a iných miest počas pobytu, kde sa tento preukaz vyžaduje.

Pokiaľ cestujúci poruší podmienky príchodu do krajiny, môže mu byť zakázaný vstup do krajiny na 3- 5 rokov.

Aktuálne podmienky vstupu do Izraela

Karanténa

Pri prílete do Izraela majú cestujúci povinnosť zostať v izolácii do obdržania negatívneho výsledku druhého PCR testu alebo pokiaľ neuplynie 24 hodín. V prípade, že bude výsledok PCR testu na letisku pozitívny, cestujúci ostáva v 10 dňovej karanténe (bez výnimiek).

Iné podmienky

Opatrenia platné na Západnom brehu Lockdown na Západnom brehu je zrušený.

Aktuálne informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Typ opatrení Izrael
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno
Karanténa Áno
Iné podmienky Doplňujúce informácie

Podmienky návratu

Test

Podmienky návratu do SR od 1. decembra upravuje pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  (pdf; 929.99 KB)

Upozornenie: Informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Prijaté opatrenia podliehajú častým zmenám. Pred odchodom sledujte aktuálne podmienky pre vstup do destinácie aj návrat späť do SR na webe Ministerstva zahraničných vecí SR a leteckého dopravcu. Za prípadné nesplnenie povinností pre vycestovanie ktorýmkoľvek z cestujúcich nenesie CK zodpovednosť.

Izrael patrí na zoznam bezpečných krajín, pri návrate na SR nie je potrebný PCR test.

Očkovanie

Pre očkovaných

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba 

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu

 

Pre neočkovaných

Je povinné registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

Po príchode je povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby 

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Deti

eHranica

 • Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa

 • Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky

Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Formulár

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace povinné registrovať sa a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Karanténa

Po príchode je neočkovaná osoba povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Iné podmienky

Vstup na územie SR leteckou dopravou

(Platí pri prílete na letisko na území SR pre očkované, aj neočkované osoby) 

 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

 

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

 

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk

 

Najnovšie zmeny

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong, Seychely.
Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. Úrad verejného zdravotníctva SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Izrael
Test Áno s výnimkou
Očkovanie Áno s výnimkou
Formulár Áno
Karanténa Áno s výnimkou
Iné podmienky Áno

Covid opatrenia

Rúška

povinnosť nosenia ochranného rúška v uzavretých priestoroch - týka sa to prevádzok a služieb, reštaurácií, škôl, hromadnej dopravy a pod.

Obmedzenie pohybu

každá osoba nad 12 rokov sa musí preukázať zeleným pasom (očkovacím certifikátom) pred vstupom do interiéru. Zelený pas môže byť nahradený negatívnym PCR testom (aj deti do 12 rokov).

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Typ opatrení Izrael
Rúška Áno s výnimkou
Obmedzenie pohybu Áno s výnimkou

Viac informácií sa dozviete na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.